Liitumine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga

 
Oma liitumisprotsessiga alustamiseks täitke allolev vorm:
 
Liitumisprotsessi kirjeldus:
  1. Kinnistu omanik või tema esindaja tellib liitumistingimused projekti koostamiseks (täita kõrvalolev taotlus). Tingimused väljastatakse 30 päeva jooksul ja nende väljastamise tasu on 15,00 €.
  2. Kinnistu omanik või tema esindaja korraldab kinnistusiseste torustike projekteerimise liitumistingimuste põhjal. Projektiga läbitakse ehitisregistris ehitisteatise menetlus (sh kooskõlastus vee-ettevõttega).
  3. Enne ehitustöödega alustamist sõlmitakse AS-iga Häädemeeste VK liitumisleping.
  4. Kinnistu omanik korraldab kinnistul torustike ja veemõõdusõlme ehituse ja esitab nõuetekohased teostusjoonised kasutusteatise koosseisus läbi ehitisregistri.
  5. Kinnistu omanik või tema esindaja esitab tööde järel  taotluse teenuslepingu sõlmimiseks ja veearvesti paigalduseks klienditeenindusele.